Verzekering transport en tentoonstellingen

woman, art, creative-1283009.jpg

Waarom een verzekering transport en tentoonstellingen?

Een verzekering transport en tentoonstellingen beschermt je tegen materiële schade aan (kunst)voorwerpen, producten en standmateriaal tijdens een tentoonstelling of beurs en/of tijdens het transport.

Tegen wat ben je verzekerd?

De materiële schade aan (kunst)voorwerpen, producten en standmateriaal onder volgende voorwaarden:

 • De verzekering geldt onder het principe 'Nagel tot Nagel'. Dit wil zeggen dat materialen verzekerd zijn vanaf het moment dat ze op de vertrekplaats worden ingepakt tot het moment dat ze na afloop van de tentoonstelling terug op hun originele plaats staan.
 • De schade wordt opgelopen door brand, bliksem, diefstal, ongeval tijdens transport, overstroming, val van vliegtuigen of een terroristische aanslag.

Wat valt niet onder de verzekering?

 • Immateriële (gevolg)schade
 • (Extra-)contractuele aansprakelijkheid
 • Verbranding, ontvlambaarheid, corrosie, ontploffing van goederen die hier door hun aard onderhevig aan zijn of ontstaan door het niet naleven van de regelgeving rond wegvervoer, averij en belading
 • Vertragingen, inbeslagneming, smokkel, verbeurdverklaring, eigen gebrek, effecten, coupons, speciën, cheques, brieven, documenten
 • Schade t.g.v. oorlog, oproer, terrorisme veroorzaakt door nucleaire wapens, sabotage, asbest, radioactiviteit, verboden handel, cybernetische aanvallen
 • Schade t.g.v. opzet of grove fout
 • Roest, oxidatie en ontkleuring, gewoon mechanisch, elektrisch en elektronisch defect

Beperkingen en voorwaarden

 • Er is een franchise en een maximaal verzekerde waarde
 • Er dienen preventiemaatregelen nageleefd te worden
 • De ruimte moet bewaakt en/of beveiligd zijn buiten de openingsuren van de tentoonstelling, tijdens de openingsuren dient de stand steeds bemand te zijn door personeel
 • Bij een schadegeval dient u ons onmiddellijk te verwittigen
 • U doet bij een schadegeval al het nodige om de omvang van de schade te beperken

Vraag een offerte